Οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε συμμετοχικά 3 πόλεις της Ελλάδας

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για έναν νέο αστικό σχεδιασμό λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας γης στις αστικές περιοχές. Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης στοχεύουν κυρίως στην αύξηση του τουρισμού στις ελληνικές πόλεις και την περιφέρεια, παραμελώντας κατά καιρούς τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα “Οραματιζόμαστε και Σχεδιάζουμε Συμμετοχικά 3 Πόλεις της Ελλάδας” στοχεύει στην εμπλοκή και κινητοποίηση των κατοίκων της Καλαμάτας, της Καβάλας και του Ηρακλείου Κρήτης, ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η δημιουργία πράσινων και βιώσιμων κοινοτήτων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα: 

  • Πραγματοποιήσουμε έρευνα σχετικά με τις υπάρχουσες διαδικασίες χρήσης γης και αστικού σχεδιασμού στις τρεις πόλεις.
  • Χαρτογραφήσουμε τα χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού και θα εντοπίσουμε τυχόν προκλήσεις που σχετίζονται με το φύλο.
  • Υλοποιήσουμε συμμετοχικά εργαστήρια στην Καλαμάτα, την Καβάλα και το Ηράκλειο Κρήτης με τις/τους κατοίκους.
  • Αναπτύξουμε σχέδια δράσης σε επίπεδο γειτονιάς. 

Η προσέγγιση αστικού σχεδιασμού που ακολουθούμε είναι συμμετοχική και προσανατολισμένη στο διάλογο. Μέσα από τις διαδικασίες σχεδιασμού που θα προτείνουμε, οι τρεις δήμοι θα μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από την πρόοδο του άλλου και να αναπτύσσουν σχέδια λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες της κάθε πόλης. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στο να γίνουν αυτές οι ελληνικές πόλεις πιο συμπεριληπτικές για όλες/-ους τις/τους κατοίκους.

Περιοχή: Καλαμάτα, Καβάλα, Ηράκλειο Κρήτης

Διάστημα: Ιούνιος 2023 – Μάρτιος 2024

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο Τεχνικής Βοήθειας για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα που υλοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO).

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό studio Superwien.